Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Boeren koploper in opwekken hernieuwbare energie

De sector zet grote stappen in het energieneutraal maken van agrarische productie. Inmiddels voorziet de sector - exclusief glastuinbouw - in zo’n 80 procent van zijn energiebehoefte.

Boeren en tuinders hebben een cruciale rol bij de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland. Het energiegebruik in de landbouw is gedaald van 153 PJ in 1990 naar 122 PJ in 2016, waarbij de grootste daling optreedt in de glastuinbouw. De productie van hernieuwbare energie in de land en tuinbouw is gestegen naar 26,8 PJ in 2016. De landbouw (zonder glastuinbouw) gebruikte 27,9 PJ in 2016 (bron: WEcR), terwijl 22,6 PJ aan hernieuwbare energie werd geproduceerd in 2016. Dat blijkt uit een rapport 'Tien jaar energie en klimaat in agrosectoren' van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 
Doelstellingen Agroconvenant gehaald
De land- en tuinbouwsector spant zich al 25 jaar in om uitstoot te verminderen. Met succes: de glastuinbouw stoot 1,2 Mton minder kooldioxide uit, terwijl er 40% meer wordt geproduceerd. In de melkveehouderij is sinds 1990 een reductie van 2,1 Mton behaald. De uitstoot van lachgas is met 40% teruggedrongen, oftewel 5,6 Mton. De totale broeikasgasemissie is met 19% gedaald. De doelstellingen van het Agroconvenant, een samenwerkingsprogramma voor ondernemers en overheid, zijn daarmee ruimschoots behaald.

Kansen Klimaatakkoord
Het Klimaatakkoord kan een belangrijke rol spelen om de ingeslagen weg succesvol voort te zetten. LTO ziet kansen op het gebied van onder meer duurzame energieopwekking, koolstofvastlegging in de bodem, de teelt van eiwitgewassen en precisielandbouw. Daarnaast zijn er mogelijkheden op het gebied diermanagement, stalsystemen een mestopslag. Wel zijn een goed handelingsperspectief en een positief prikkelend instrumentarium (zowel beleidsmatig als financieel) noodzakelijk. Hier ligt een belangrijke rol voor de overheid, maar ook voor alle andere partijen die bij het de onderhandelingen voor het klimaatakkoord zijn betrokken.
 

BijlageGrootte
PDF icon tien_jaar_energie_en_klimaat.pdf3.1 MB