Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Biogas

 
Mestvergisting en co-vergisting
Tijdens de vergisting van biomassa wordt door verschillende bacteriën een deel van de organische stof in een anaërobe (zuurstofloze) omgeving omgezet in biogas (methaan en koolstofdioxide). Bij mestvergisting bestaat de biomassa alleen uit mest, bij co-vergisting bestaat de biomassa uit mest en co-vergistingsmaterialen. Er mogen uitsluitend co-vergisteringsmaterialen gevoerd worden die toegelaten zijn. Voorbeelden van co-vergistingsmaterialen zijn: snijmais, glycerol, gewasresten (bijvoorbeeld van groenten, bloembollen), berm- en natuurgras etc. Co-vergisting wordt toegepast om de gasproductie te verhogen.
Het restproduct van vergisting, digestaat, mag worden gebruikt als meststof mits niet meer dan 50% co-vergistingsmateriaal is gebruikt (op gewichtsbasis). Het wordt aangemerkt als co-vergiste mest en hiervoor gelden dezelfde wettelijke regels als voor onvergiste dierlijke mest.
Het biogas kan als brandstof worden gebruikt voor een warmte-kracht-koppeling ( WKK), waarbij elektriciteit en warmte geproduceerd worden. Het biogas kan ook gereinigd worden tot aardgaskwaliteit en aan het aardgasnetwerk worden toegevoegd ofworden gebruikt als transportbrandstof.

Sectoren
Melkkoeien, vleesvarkens, fokzeugen, vleeskalveren.
 
Toepasbaarheid
Bij warmte- en elektriciteitsbehoefte en groen gas.
 
Potentiele bijdrage energieverbruik
Kan in groot deel van eigen energieverbruik voorzien.
 
Investeringskosten
 € 150.000 tot € 3.000.000,- afhankelijk van de omvang.
 
Benutting biogas
WKK (warmte en elektriciteit) productie van groen gas waarbij het biogas wordt gereinigd en een groot deel van de CO2 uit het biogas wordt verwijderd. Hierdoor komt het biogas op aardgas kwaliteit en kan het worden ingevoerd in het aardgasnet of worden gebruikt als transportbrandstof.
 
Wet en regelgeving
Omgevingsvergunning vereist.
Kleinschalige biogasinstallaties (< 25.000 ton per jaar, mono-mest maar inclusief biogasopwaardering en enkele technieken voor digestaat behandeling) zijn in het activiteitenbesluit opgenomen. Zolang u kunt aantonen dat uw installatie voldoet aan de eisen van het activiteitenbesluit kan een vergunning worden verkregen met een melding activiteitenbesluit (een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) van 8 weken).

De installatie moet passen in het bestemmingsplan.
Lijst van producten die toegestaan  zijn voor bijmenging in covergisters (Bijlage AA, onderdeel IV van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet).
 
Reductie broeikasgassen
Groot > 50 %
 
Meer informatie