Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Mest(opslag) en -verwerking

 
 
De hoeveelheid methaan die vrijkomt, is vooral afhankelijk van de opslag en verwerking van de mest. Factoren die hier een rol in spelen zijn het opslagsysteem, het type mest, de mestsamenstelling, de opslagtijd en de omgevingstemperatuur. De vorming van methaan uit mest  is het gevolg van bacteriën in de mest die aanwezige organische stoffen omzetten tot methaan.  Uit onderzoek blijkt dat:

  • Uit verse mest minder methaan vrij komt dan uit oude mest. Pas wanneer mest voor langere tijd wordt opgeslagen en verse mest wordt gemengd met oude mest, komt de productie van methaan op gang.
  • Uit koude mest minder methaan vrij komt dan uit warme mest. Mestkoeling is daarom een goede mogelijkheid om de methaanemissie terug te dringen.

Bij varkenshouderijen wordt de mest al gekoeld, met het oog op ammoniakemissie.
 
Het merendeel van de mest wordt nog altijd uitgereden op het eigen land. Naast het vrijkomen van methaan heeft de hoeveelheid gebruikte mest en het moment van toedienen ook invloed op de emissie van lachgas. Andere voorbeelden van mestverwerkingstechnieken zijn mestscheiding, composteren, het mengen van mest, drogen en korrelen en het vergisten. Door het vergistingsproces komt  biogas vrij, waarmee energie kan worden opgewekt. In een biogasinstallatie wordt emissie van methaan  voorkomen. De opgewekte warmte en elektriciteit kunnen op het eigen bedrijf worden gebruikt.
 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!