Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws

Koolstof binden in de bodem rond Windpark Krammer

Het is hard nodig om koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer te verminderen. Dichtbij huis hebben Zeeuwind, Deltawind en boerenorganisatie ZLTO de handen ineen geslagen om rondom Windpark Krammer te zorgen voor een unieke en lokale manier van koolstofbinding. Een deel van de opbrengst van Windpark Krammer wordt geïnvesteerd om meer CO2 uit de atmosfeer te halen en langdurig vast te leggen in landbouwbodems in de vorm van koolstof. Daarbij werken Zeeuwind en Deltawind nauw samen met lokale boeren die CO2 vastleggen in de bodem op hun akkers. De boeren worden ondersteund bij het nemen van bodem- en ecologieversterkende maatregelen en krijgen een financiële vergoeding voor hun diensten. Zeeuwind, Deltawind en ZLTO hebben deze unieke samenwerking vandaag feestelijk bekend gemaakt. 
 
Windpark Krammer: van en voor de omgeving
De ruim 5.000 leden van coöperaties Zeeuwind en Deltawind hebben Windpark Krammer mogelijk gemaakt. Dit Windpark laat de omgeving meeprofiteren via obligaties en het windfonds Krammer. Een deel van de opbrengst van Windpark Krammer wordt gereserveerd voor boeren die met bodemmaatregelen koolstof binden in de bodem rondom het windpark.
 
Teus Baars: “Voor Zeeuwind is het van belang om de energietransitie te verbinden aan de bredere maatschappelijke agenda, zoals een meer circulaire landbouw. Mooi dat we een deel van de inkomsten van Windpark Krammer kunnen inzetten om met agrariërs te werken aan een lokale CO2-kringloop.” 
 
Koolstofboeren
De komende vijf jaar ontvangen agrariërs per gemeten ton vastgelegde koolstof een financiële vergoeding en worden ze door experts binnen het Europese project Carbon Farming geholpen op weg naar een optimaal resultaat. Op basis van wetenschappelijke onderzoeken is een set aan bovengrondse en ondergrondse maatregelen gekozen, waarmee een boer CO2 uit de atmosfeer permanent vastlegt in de bodem. Planten en gewassen zetten CO2 uit de lucht om in biomassa. Diverse maatregelen zorgen ervoor dat de koolstof, die zo wordt gebonden, ook daadwerkelijk wordt vastgehouden in de bodem. De gekozen maatregelen zijn praktisch uitvoerbaar en leveren zo veel mogelijk rendement. Bijvoorbeeld maatregelen als niet-kerende grondbewerking, het gebruiken van vanggewassen en het niet scheuren van grasland, laten de natuur haar werk doen en vergroten het bodemleven waardoor er meer koolstof bindt in de bodem. Ook akkerranden met diepwortelende plantensoorten binden koolstof uit de atmosfeer in plant en bodem. Meer koolstof in de bodem (via organische stof) heeft ook nog als extra voordeel dat de bodem weerbaarder wordt tegen klimaatextremen.
 
Monique Sweep: “Een geweldig initiatief, ontstaan in Zeeland, waar wij graag bij aanhaken. Hoe meer maatschappelijke dwarsverbanden we realiseren hoe groter de kracht om breed gedragen lokale veranderingen tot stand te brengen.”
 
Gedeeld profijt
Gedurende de pilot voert een groep van 15 boeren, met in totaal 600 – 700 hectare landbouwgrond, minimaal twee extra ondergrondse maatregelen en één bovengrondse maatregel uit. Met als doel dat iedere deelnemer elk jaar 30 tot 40 ton CO2 bindt . De agrariers krijgen 70% van de vergoeding jaarlijks naar inspanning uitbetaald en 30% na afloop op basis van de hoeveelheid CO2 die daadwerkelijk is vastgelegd. Hiervoor vindt zowel een 0-meting als eindmeting plaats. In 5 jaar tijd kan de vastgelegde CO2 oplopen naar 2.750 ton. Ter vergelijk: een vliegreis van Amsterdam naar New York is 1,35 ton CO2. Dit staat dus gelijk aan ruim 2000 retourvluchten naar New York.
 
Hendrik Hoeksema (bestuurder ZLTO): “De boer zorgt door koolstofvastlegging in zijn bodem voor een directe vermindering van CO2 in de atmosfeer. De hele wereld is op zoek naar nieuwe manieren om koolstof te binden, maar vergeet daarbij de kracht van lokale landbouwbodems. Vanuit ZLTO verbinden we bedrijven en boeren, om lokaal koolstof  vast te leggen met zichtbaar resultaat voor de directe omgeving.” 
 
Lokale CO2-kringloop
Steeds meer bedrijven zien de noodzaak tot een klimaatneutrale bedrijfsvoering. Dat kan zelden in één keer volledig. Compensatie van onvermijdbare CO2-uitstoot kan een overgangsmaatregel zijn. Compensatie wordt vaak gezocht in technische oplossingen ver van huis, zoals CO2-opslag in lege gasvelden op zee of aanplant van bomen in Zuid-Amerika. Zou het niet nog mooier zijn als bedrijven de mogelijkheid hebben om de CO2-compensatie lokaal te organiseren? Windpark Krammer wil met deze pilot aantonen dat de koolstofkringloop lokaal werkt met hulp van boeren en de bodem en met zichtbaar resultaat voor de directe omgeving.
 
Hopelijk benutten veel meer bedrijven in de toekomst de kracht van een lokale CO2-kringloop!
 
Voor een korte samenvatting: bekijk deze animatie-video.
 
Over Zeeuwind
Met ruim 2.600 leden is Zeeuwind sinds 1987 uitgegroeid tot één van de grootste energiecoöperaties van Nederland. Zeeuwind wil er graag samen met haar leden voor zorgen dat Zeeland verduurzaamt en zo een bijdrage leveren aan een leefbare omgeving. Dat doen we door wind- en zonneparken te ontwikkelen en te exploiteren en door ons te richten op besparing. Daarnaast zoeken we naar innovatieve mogelijkheden, zoals nieuwe energievormen en slimme samenwerkingsverbanden en zijn we actief in het publieke debat. Alleen gezamenlijk zijn we in staat de energietransitie te versnellen en te zorgen voor maatschappelijke verduurzaming. Kijk voor meer informatie op www.zeeuwind.nl.
 
Over Deltawind
Deltawind is opgericht in 1989 en met zo’n 2.300 leden wordt alle energie gestoken om Goeree-Overflakkee te verduurzamen. Doel en aanpak van Deltawind is vergelijkbaar met die van zustercoöperatie Zeeuwind. Kijk voor meer informatie op www.deltawind.nl.
 
Over ZLTO
ZLTO is een vereniging van ruim 13.000 boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. ZLTO voor de continuïteit van de land- en tuinbouw en de toekomst van boeren en tuinders. Vanuit traditie en wortels die meer dan 120 jaar terug gaan. ZLTO werkt dagelijks vanuit de overtuiging dat boeren en tuinders een sleutelrol hebben in de samenleving en bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen. Kijk voor meer informatie op www.zlto.nl.
 
Over Windpark Krammer
Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief van Nederland. De bijna 5.000 leden van de coöperaties Zeeuwind en Deltawind hebben het initiatief genomen om dit windpark op en rondom de Krammersluizen te ontwikkelen. De 34 Enercon E-115 windturbines wekken samen voor 102MW aan energie op. Aandeelhouders zijn Zeeuwind, Deltawind en Enercon. Kijk voor meer informatie op www.windparkkrammer.nl.
 
Over Carbon Farming
Deze pilot is een onderdeel van het project Carbon Farming. Carbon Farming wordt gefinancierd door Interreg North Sea Region, Ministerie van LNV, Provincie Zeeland, ZLTO en overige projectpartners.