Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Nieuws Subscribe to Nieuws

Boeren hebben een belangrijke troef in handen als het gaat om de energietransitie

In het nationale Klimaatakkoord is afgesproken dat 75% van de energie die Nederland in 2030 verbruikt, duurzaam moet worden opgewekt. LTO Noord en Windunie zijn ervan overtuigd, dat het alleen kans van slagen heeft wanneer de verdiensten ten goede komen van de lokale omgeving. LTO Noord en Windunie ontwikkelen daarom een strategisch plan voor de energietransitie in de provincie Utrecht.

Kleine windmolens nu ook toegestaan in Noord-Holland

Na Friesland is het in Noord Holland ook mogelijk om een kleinschalige windmolen neer te zetten. Logisch want het zijn provincies met de beste windlocaties.
LTO Noord typeert een boerderijmolen als een molen met een ashoogte van maximaal 35 meter. Het marktonderzoek van LTO Noord uit 2019 geeft vier boerderijmolens weer. De uitkomsten daarvan vindt u op op de themapagina Klimaat en Energie van regio West (onder Bijlagen): klik hier.

Agrarische bedrijven samen naar duurzame toekomst met Waterstof

Akkerbouw- en bloembollenbedrijf Vof Dogterom op Goeree-Overflakkee en akkerbouwbedrijf Vof van den Hoek in de Hoeksche Waard zijn in 2018 zelf een onderzoek gestart naar verduurzaming van het landbouwbedrijf met inzet van waterstof. Hierbij is gekeken naar verschillende innovaties: kitepower (windopwekking met vliegers), H2arvester (mobiele zonnepanelen voor waterstofproductie), het bevorderen van de biodiversiteit en bodemkwaliteit, het voorkomen van propaanverbruik door optimale inzet van restwarmte en de inzet van waterstoftractoren.

Doorzaai van grasland voor verbeterde eiwitbenutting en integrale emissiereductie

Met het doorzaaien grasland op veen is het mogelijk om op bedrijfsniveau de eiwitbenutting te verhogen en daarmee ook emissiereductie mogelijk te maken.

Op drie melkveebedrijven in Krimpenerwaard zijn op 7 oktober percelen doorgezaaid met rogge, tarwe en gerst. Deze gewassen nemen de vrijkomende stikstof in de bodem dit najaar op om te groeien. Mede door deze maatregel stijgt het aandeel eiwit van eigen land waarschijnlijk met 4-9%. De bedrijfsbenutting stikstof stijgt met 2-3%.

 

Stikstofreductie met doorzaaien grasmat

 
Het jaar 2020 staat in het teken van stikstof en er wordt door boeren gezocht naar oplossingen om een reductie mogelijk te maken. Onder melkveehouders in het Westelijk Veenweidegebied doet LTO Noord, samen met PPP Agro Advies, onderzoek naar nieuwe gewassen die door de bestaande grasmat kunnen worden gezaaid en de effecten hiervan op emissiereductie. Na een half jaar onderzoek zijn de eerste (theoretische) resultaten bekend.
 

Open dag boerderijwindmolen in Cornwerd

Afgelopen mei heeft de Gedeputeerde Staten van provincie Friesland besloten dat Friese boeren aan de gang mogen met kleine windmolens tot een as-hoogte van 15 meter. LTO Noord heeft in het verleden onderzoek gedaan naar verschillende kleine windmolens. Een van die windmolens is de windmolen van Bestwatt.

Minder methaanemissie en lager gasverbruik

Hoe maak je klimaatmaatregelen interessant voor de boer? Door twee vliegen in één klap te slaan. Projectleider Kees Kroes ziet op een boerderij in Uddel dat het kan, met een eenvoudig biogassysteem zo’n win-winsituatie creëren: minder uitstoot van methaan uit de mestopslag en tegelijkertijd een besparing op het gasverbruik. Lees hieronder zijn ervaringen of bekijk de video.

Boerderijwindmolens toegestaan in Friesland

Boeren in Friesland mogen boerderijwindmolens met een ashoogte van maximaal 15 meter plaatsen voor eigen behoefte van het agrarisch bedrijf. Het op te stellen vermogen mag het energieverbruik van het agrarische bedrijf niet te boven gaan. Boeren mogen maximaal drie windmolens met een ashoogte van 15 meter op of direct grenzend aan het bouwperceel van een bestaand agrarisch bedrijf. 
 

Zelfvoorzienend agrarisch bedrijf zorgt ook voor biodiversiteit

Hoe kunnen we zowel ecologisch als economisch verduurzamen? Akkerbouw- en bloembollenbedrijf VOF Dogterom op Goeree-Overflakkee en het akkerbouwbedrijf VOF Van den Hoek in de Hoeksche Waard namen het initiatief om dit te laten onderzoeken in het rapport Verduurzaming landbouwbedrijven met waterstof. Uitkomst is dat door eigen energievoorziening een verdienmodel mogelijk is waar de ondernemers mee uitkomen en waar bodemkwaliteit en biodiversiteit bij floreert.

Koolstof binden in de bodem rond Windpark Krammer

Het is hard nodig om koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer te verminderen. Dichtbij huis hebben Zeeuwind, Deltawind en boerenorganisatie ZLTO de handen ineen geslagen om rondom Windpark Krammer te zorgen voor een unieke en lokale manier van koolstofbinding. Een deel van de opbrengst van Windpark Krammer wordt geïnvesteerd om meer CO2 uit de atmosfeer te halen en langdurig vast te leggen in landbouwbodems in de vorm van koolstof. Daarbij werken Zeeuwind en Deltawind nauw samen met lokale boeren die CO2 vastleggen in de bodem op hun akkers.

Pagina's