Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Landbouw en Klimaat in Groningen

Doelstelling
Doel van dit project is:
• Inzicht in broeikasgasemissies en energiegebruik van de verschillende landbouwsectoren in de provincie Groningen;
• Inzicht in de verhouding tussen broeikasgasemissies in de provincie en op landelijk niveau;
• Inzicht geven in de belangrijkste opties voor reductie in broeikasgasemissies in de verschillende landbouwsectoren.

Opdrachtgever
Provincie Groningen
Landbouwsector
Melkveehouderij | Pluimveehouderij | Glastuinbouw | Varkenshouderij | Akkerbouw
Transitiepad
Covergisting | Veevoer | Dierlijke mest | Bodem en bemesting
Status
Afgerond
Soort project
Project
Resultaten
De totale broeikasgasemissies van de landbouw in de provincie Groningen bedraagt 1,55 Mton CO2-eq. Dit is excl. de vrijkomende CO2 door mineralisatie van veengronden. Deze totale hoeveelheid komt overeen met 12% van de totale broeikasgasemissies in de provincie Groningen, afhankelijk van de toerekening van enkele bronnen. Door de grote emissie vanuit de gasproductie in Groningen is de bijdrage van de landbouw in de provincie relatief klein ten opzichte van geheel Nederland; landelijk gezien ligt de emissie als de berekening uit deze rapportage worden toegepast op 18%.
Er zijn maatregelen mogelijk voor emissiereductie op vier gebieden:
• Veevoer- en diermaatregelen;
• Bemestingsmaatregelen;
• Bodemmaatregelen;
• Energiebesparingsmaatregelen.
Toepasbaarheid
Sinds 1990 is de emissie van broeikasgassen vanuit de landbouw in Groningen met 6% gedaald. Dit is ten opzichte van landelijk, een relatief lage reductie doordat de afname van het aantal melkkoeien in Groningen in de periode 1990-2007 lager lag dan de landelijke afname van het aantal melkkoeien. De grootste reductie is gehaald in de akkerbouw. De melkveehouderij, die de grootste bron van emissies vormt in de provincie heeft in Groningen een relatief kleine reductie bereikt.
Hst 3 “Reductieopties en potentiëlen” beschrijft tal van maatregelen voor het agrarisch bedrijf om de emissie van broeikasgassen te beperken. Vooral maatregelen rond veestapel, voer en mest lijken ieder enkele procenten reductie te kunnen opleveren. Hfst 4 beschrijft een scenario waarbij bij de landbouw zich op dezelfde wijze verder ontwikkeld, met o.a. een groei van de melkproductie met 10%, leidt tot een broeikasgasemissie in 2020 die 9% lager is dan in 1990.

BijlageGrootte
PDF icon landbouw_en_klimaat_groningen.pdf1.98 MB
Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!