Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Opslag drijfmest verbeteren

Welke praktische maatregelen kunt u nemen op uw bedrijf?
 
Mestopslag
Mestopslag aanpassen
Doel: het weglekken van mineralen en methaan vanuit stal en mestopslag naar bodem, water en lucht tegengaan.
 
Extra mestopslag bouwen
Door extra mestopslag te bouwen moet het liefst mogelijk worden om alle benodigde mest in de eerste helft van het groeiseizoen aan te wenden. Dit levert de minste af- en uitspoeling van mineralen en de grootste mineralenbenutting. In de praktijk betekent dit nu 7 maanden, maar dit kan oplopen tot 9 à 10 maanden mestopslagcapaciteit.
 
Bodem en wanden van opslag 100% waterdicht maken
Door bodem en wanden van de opslag volledig waterdicht te maken wordt voorkomen dat mestvocht weglekt naar de bodem en naar het grondwater. Tegelijk wordt voorkomen dat grondwater in de mestopslag komt, waardoor de opslagcapaciteit vermindert.
 
Geheel leegmaken van de mestopslag
Wanneer steeds een beetje mest uit de opslag wordt gehaald hebben blijven er altijd grote getale bacteriën in de mestopslag aanwezig en hebben ze altijd voedsel (mest) tot hun beschikking om methaan te produceren. Het is daarom beter om de mestopslag regelmatig helemaal leeg te maken.
 
Biogas gebruiken?
Het gebruik van methaan als biogas is nu nog onrendabel vanwege de lage gasprijs. Dit kan echter in de toekomst anders worden.
 
Zorgen voor lege opslag in augustus.
De productie van methaan wordt bevorderd door een hoge temperatuur. In de mestopslag is dit vaak het geval in de maand augustus. Het leeghalen van de opslag einde juli is daarom een goede maatregel.
 
Opslag drijfmest verbeteren
Doel: zorgen dat zo min mogelijk methaan en ammoniak uit de opgeslagen mest ontwijken.

Hoe:
Mestopslag luchtdicht afsluiten
Er moet worden voorkomen dat door tocht of trek een luchtbeweging boven de mest ontstaat. De lucht boven de mest wordt dan steeds ververst. Methaan en ammoniak blijven daardoor steeds ontwijken. Bij een goed afgesloten opslag is de luchtbeweging boven de mest gering. De lucht boven de mest raakt verzadigd (vol) met methaan en ammoniak, zodat de vervluchtiging stopt. Preciezer gezegd: er ontstaan evenwicht en tussen methaan en ammoniak in de lucht en methaan en ammoniak in de mest. Denk wel aan ontluchting van de mestopslag om een te hoge concentratie aan brandbare gassen te voorkomen. Kom niet in de mestopslag zonder een zuurstofmasker te dragen.

Opslag gescheiden mest verbeteren
Doel: weglekken van mineralen naar bodem, water en lucht voorkomen.

Vaste mest overkappen of afdekken
Door overkappen of afdekken wordt voorkomen dat regenwater mineralen uit de mesthoop spoelt. Er is elders al gewezen op het nut van een waterdichte vloer

Opslag potstalmest verbeteren
Doel: weglekken van mineralen naar bodem, water en lucht voorkomen.

Waterdichte stalvloer aanbrengen
In een potstal ontstaat vrijwel onvermijdelijk enig mestvocht. Door een waterdichte vloer (met opstaande randen) aan te leggen is aan de ene kant te voorkomen dat mestvocht inclusief mineralen naar het grondwater wegzakken. Aan de andere kant is daarmee te voorkomen dat grondwater bij de mest komt. Een andere mogelijkheid is het potstalpakket op te bouwen boven roosters met een keldertje of een gierafvoer.

Mest uit potstal niet composteren
Een buitenopslag van vaste mest moet niet luchtig worden opgezet (ook niet tussentijds omzetten) omdat anders de mest composteert. Bij compostering worden namelijk onder meer ammoniak en nitraat gevormd. Ammoniak vervluchtigt, vooral bij opzetten en omzetten en bij indroging van de stapel. Nitraat spoelt uit met mestvocht en bij regen.

Kijk voor meer informatie in de rapporten mest(opslag) en -verwerking.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!