Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Broeikasgassen verminderen

In dit dossier

Dossierbeheerder

Methaanreductie uit openmestopslag door beluchting

Doelstelling
Doel van het project is om inzicht te geven in de volgende punten:
broeikasgasemissies en energiegebruik van de verschillende landbouwsectoren in de provincie Utrecht;
de verhouding tussen broeikasgasemissies en energiegebruik in de primaire sector en toeleverende schakels in de keten van landbouwproducten;
de belangrijkste opties voor reductie in broeikasgasemissies en energiegebruik in de verschillende landbouwsectoren;
beschrijving mogelijkheden voor duurzame energieproductie op landbouwbedrijven.

Opdrachtgever
Provincie Utrecht en NMU
Landbouwsector
Melkveehouderij | Pluimveehouderij | Varkenshouderij | Akkerbouw
Transitiepad
Dierlijke mest
Status
Lopend
Soort project
Project | Haalbaarheid en inventarisatie
Resultaten
De broeikasgasemissie voor de landbouw in de provincie Utrecht is berekend op 1.464 kton CO2-eq. De veestapel, 1.142 kton CO2-eq, levert een veel grotere bijdrage aan het broeikaseffect dan de gewassen, 322 kton CO2-eq. Opmerking hierbij is dat alle mest die vrijkomt aan de veestapel wordt toegerekend. Van alle sectoren dragen de runderen met 949 kton CO2-eq het meest bij. Akkerbouwgewassen en gewassen onder glas dragen daarna het meest bij met respectievelijk 150 kton CO2-eq en 123 kton CO2-eq. Overigens moet daarbij worden aangetekend dat de emissies van de akkerbouwgewassen met name zijn toe te schrijven aan gras- en maïsland. In werkelijkheid kan vrijwel de hele emissies van akkerbouwgewassen aan de melkveehouderij worden toegeschreven. Door de kleine omvang zijn de bijdragen van de vollegrondsgroenten en de vleeskuikens zeer gering.
De opties voor reductie in broeikasgasemissies zijn onderverdeeld:
• Verlagen N-gehalte mest;
• Aanpassing rantsoensamenstelling;
• Meer melk per koe;
• Verhoging levensduur melkvee en minder jongvee;
• Verlagen N-bemesting via kunstmest;
• Splitsen van de N-giften;
• Verandering van kunstmestsoort;
• Mest- en co-vergisting op individueel bedrijf of collectief (op grote schaal);
Mogelijkheden duurzame energieproductie op landbouwbedrijven:
• Windenergie;
• Zonne-energie;
• Duurzame stalsystemen energieinstallaties;
• Bio-energie.
Toepasbaarheid
Mocht het haalbaarheidsonderzoek positief uitvallen zal voor agrariers met een buitenmestopslag een verbrandingsmotor aan te schaffen zijn.

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!