Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Aanzegplicht

Heeft uw werknemer een contract voor bepaalde tijd, van 6 maanden of langer, dan bent u vanaf 1 januari 2015 verplicht deze werknemer uiterlijk één maand voor het einde van het contract schriftelijk op de hoogte te stellen of het contract wel of niet wordt verlengd. U dient dus altijd iets te laten weten. Deze zogenaamde aanzegplicht moet worden toegepast voor contracten die op of na 1 februari 2015 aflopen. U kunt hier een voorbeeld aanzegbrief downloaden. Hier is ook een voorbeeld van een aanzegbeding opgenomen die u kunt opnemen in de arbeidsovereenkomst.
 
Hoogte vergoeding wannneer u vergeet aan te zeggen
Als u uw werknemer niets laat weten, dan moet u uw werknemer een vergoeding betalen. Het uitgangspunt hierbij is het brutoloon vermenigvuldigd met de overeengekomen arbeidsduur per maand. Het gaat hier dus om maximaal één maandsalaris. Daarnaast gaat het om het ‘kale’ loon; de vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, ploegentoeslagen en overwerkvergoedingen tellen niet mee. Zie ook artikel 2 van het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding.
 
Hoogte vergoeding bij te laat aanzeggen
Wanneer u te laat bent met aanzeggen, dan bent u een vergoeding naar rato verschuldigd. Laat u bijvoorbeeld twee weken te laat weten dat u het contract van een werknemer niet verlengt, dan bent u hem een brutoloon verschuldigd van twee weken.
 
Om te voorkomen dat u de werknemer een vergoeding verschuldigd bent omdat u te laat bent met aanzeggen, kunt u in uw agenda bijvoorbeeld 6 weken voor de einddatum van het contract een herinnering in uw agenda plaatsen. Heeft u de werknemer wel laten weten dat u zijn contract verlengt, maar niet onder welke voorwaarden, dan gelden voor het volgende contract dezelfde periode (met een maximum van een jaar) en voorwaarden als het eerder contract. Het is dus verstandig om bij contractverlenging ook aan te geven onder welke voorwaarden het contract wordt verlengd. Dit kan bijvoorbeeld door bij de aanzegbrief een nieuwe arbeidsovereenkomst toe te voegen.
 
Uitzondering voor arbeidsovereenkomsten voor bepaald werk
Er is een uitzondering in de wet opgenomen voor arbeidsovereenkomsten waarbij het aangaan schriftelijk is overeengekomen dat deze eindigt op een tijdstip dat niet op een kalenderdatum is gesteld. Voor arbeidsovereenkomsten die zijn overeengekomen voor bepaald werk is de aanzegplicht niet van toepassing. Dit omdat er geen einddatum is opgenomen in het contract.
 
 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!