Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

BBL leerling

BBL betekent: Beroeps Begeleidende Leerweg. Dat houdt in dat de leerling werkend leert. De leering gaat daarbij meestal één dag in de week naar school. Daarnaast werk hij 4 dagen in de week (minimaal 960 uur per jaar) bij een bedrijf, oftewel het leerbedrijf. Een leerbedrijf moet erkend zijn zodat het voldoet aan de kwaliteitscriteria en eisen van een brancheorganisatie. Een voorbeeld van een eis is dat er goede begeleiding is bij het leerbedrijf. Dit zorgt ervoor dat de begeleiding de leerling kan voorzien van de kennis en vaardigheden die hij moet beheersen bij het volgen van een BBL opleiding. Het niveau per BBL opleiding verschilt van niveau 1 (assistent) tot niveau 4 (specialist).
 
SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) kan uw bedrijf erkennen als leerbedrijf op basis van een aantal voorwaarden. Een bedrijfsadviseur van SBB brengt hiervoor in een gesprek de mogelijkheden voor praktijkleren op uw bedrijf in kaart en bekijkt hoe uw bedrijf het praktijkleren vormgeeft. Daarnaast beoordeelt hij of er een goede praktijkopleider aanwezig is.
 
Er wordt een praktijkovereenkomst (BPV) tussen de leerling, de school en het leerbedrijf gesloten. Hierin staan de rechten en plichten van alle betrokken partijen. Meestal ontvangt u deze overeenkomst van de opleider. Daarnaast dienen de leerling en het leerbedrijf (de werkgever) een arbeidsovereenkomst overeen te komen.
 
Loon
De functie van de BBL leerling wordt ingedeeld zoals bij een 'normale' werknemer. Meer informatie hierover vindt u in de paragraaf "Functie-indeling en loon". Het loon van de BBL leerling bepaalt u door een link te leggen tussen de functieklasse die bij de gekozen functie staat en de bijbehorende loontabellen en de ervaring of leeftijd van uw leerling. In de cao LEO (artikel 45) en in de cao Hoveniers (artikel 32) zijn bepalingen over het cao-loon voor de BBL opgenomen.
 
Schooldag
In de cao Glastuinbouw en de cao Open Teelten is momenteel niets vastgelegd over BBL en het doorbetalen van de schooldag. U bent vrij om met de leerling afspraken te maken over het doorbetalen van de schooldag. U kunt bijvoorbeeld overwegen om de schooldag door te betalen als de opleiding van belang is voor uw werknemer en de werknemer in overleg de BBL opleiding gaat volgen. Wanneer u de schooldag doorbetaald, dan wordt de werknemer geacht indien de reguliere school geheel of gedeeltelijk geen doorgang vindt, die dag of de resterende uren van die dag beschikbaar te zijn voor de werkgever. Denk bijvoorbeeld aan schoolvakanties.
 
In de cao Dierhouderij (artikel 21a) is momenteel een vergoedingsregeling opgenomen voor BBL leerlingen. Bij een volledig dienstverband krijgt de werknemer een hele scholingsdag per week doorbetaald. Voor de cao LEO geldt dat wanneer de werknemer in het kader van de BBL dagonderwijs volgt, de werkgever bij een volledig dienstverband een halve dag per week doorbetaald (artikel 44). Meer informatie over BBL vindt u ook in de LEO Informeert. Let op: per 1 augustus vervalt de doorbetaalde schooldag in de cao LEO, zie ook dit bericht.
 
In de cao Hoveniers (artikel 32) is bepaald dat een jeugdige werknemer (20 jaar en jonger) de eerste drie jaar de gehele schooldag doorbetaald krijgt bij een volledige dienstverband, met een maximum van 40 schooldagen per schooljaar. De vakvolwassen werknemer (21 jaar en ouder) ontvangt geen doorbetaling van de schooldag maar de eerste drie jaar een eenmalige vergoeding van de opleidingskosten ten hoogte van maximaal 1000 per schooljaar (artikel 32 lid 4).
 
Let op: er gelden mogelijk andere afspraken wanneer de BBL leerling een deeltijddienstverband heeft of wanneer er een subsidieregeling van Colland Arbeidsmarkt van toepassing is. Deze afspraken vindt u terug in de cao's.
 
Subsidie praktijkleren
Sinds 1 januari 2014 is de ‘Subsidieregeling praktijkleren’ ingegaan. Deze is bedoeld voor bedrijven die erkend leerbedrijf zijn en die een praktijkleerplaats of een werkleerplaats aanbieden aan studenten en deelnemers in diverse onderwijssectoren, uiteenlopend van VMBO tot Universiteit. De subsidie kan oplopen tot € 2.700 per schooljaar als de aanvraag op de juiste wijze is ingediend, het bedrijf aan alle voorwaarden voldoet en er genoeg middelen over  zijn (er is een maximum budget en dit wordt naar evenredigheid verdeeld). Kijk voor meer informatie op www.rvo.nl/praktijkleren.
 
 
 

 

 

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!