Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Dossier:

Kennisbank arbeid

Kennisbank Arbeid

In dit dossier

Dossierbeheerder

Werkgeverslijn

Verlengen tijdelijke arbeidsovereenkomst

Een tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op de einddatum van de overeenkomst. Mocht u de arbeidsovereenkomst willen beëindigen, houd dan goed de afgesproken einddatum in de gaten. Wanneer de medewerker na de afgesproken einddatum de werkzaamheden normaal voortzet, zonder dat hier duidelijke afspraken over gemaakt zijn, is er sprake van een stilzwijgende verlenging. De arbeidsovereenkomst wordt dan automatisch met eenzelfde periode verlengd. Een tijdelijke arbeidsovereenkomst kan maximaal twee maal verlengd worden voordat het overgaat in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 
Houd hierbij de volgende bepalingen in de gaten:

  1. Wanneer een werknemer tijdens de tweede of volgende arbeidsovereenkomst 3 jaar (36 maanden) in dienst is geweest, gaat de tijdelijke arbeidsovereenkomst automatisch over naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Let op, een onderbreking van minder dan drie maanden telt mee bij de berekening van de maximale termijn van 36 maanden.
  2. Wanneer 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten elkaar direct of binnen 3 maanden opvolgen, is de 4e arbeidsovereenkomst automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Er zijn uitzonderingen op deze regels mogelijk:

  1. Een 1e tijdelijke arbeidsovereenkomst die 36 maanden duurt mag eenmaal voor 3 maanden worden verlengd.
  2. Er kunnen andere afspraken worden gemaakt tussen werkgever en werknemer of in de cao . Wettelijk is bepaald dat zodra er tussen twee arbeidsovereenkomsten een onderbreking zit van langer dan 3 maanden, de laatste arbeidsovereenkomst weer gezien wordt als de eerste. De voorgaande overeenkomsten en arbeidstijd worden dan niet meer meegeteld. In de agrarische cao’s is  bepaald dat een onderbreking van 31 dagen hiertoe voldoende is.

Zie voor meer informatie over uitzonderingen de Rijksoverheid of via deze link.
 
Cao-loze periode
Wanneer er sprake is van een cao-loze periode adviseert de Werkgeverslijn land- en tuinbouw om de wettelijke bepaling aan te houden en een tussenpoos van minimaal 3 maanden aan te houden. Het is namelijk niet bekend hoe een rechter oordeelt bij een onderbreking van korter dan de wettelijk 3 maanden in de cao-loze periode. Mogelijk loopt u dan het risico dat er onbedoeld een contract voor onbepaalde tijd is ontstaan. 
 
Let op!
De huidige ketenbepaling waar drie tijdelijke contracten overeengekomen mogen worden van in totaal maximaal drie jaar, wordt per 1 juli 2015 gewijzigd. Een werknemer kan nog steeds drie contracten voor bepaalde tijd krijgen, maar de totale periode van deze tijdelijke contracten mag maximaal twee jaar zijn. Pas als deze periode wordt doorbroken doordat de werknemer zes maanden uit dienst treedt kan de telling weer opnieuw beginnen. De tussenpoos waarbinnen contracten als opeenvolgend worden gezien, wordt dus verlengd van drie naar zes maanden. Hier mag niet bij cao van worden afgeweken. Meer over de ketenbepaling leest u hier.
 
Aanzeggen
Heeft uw werknemer een contract voor bepaalde tijd, van 6 maanden of langer, dan bent u vanaf 1 januari 2015 verplicht deze werknemer uiterlijk één maand voor het einde van het contract schriftelijk op de hoogte te stellen of het contract wel of niet wordt verlengd. Meer informatie over de aanzegplicht leest u hier.
 
Transitievergoeding
Waar ontslagen werknemers eerder regelmatig een ontslagvergoeding mee kregen wordt dit per 1 juli 2015 een transitievergoeding. De transitievergoeding is bedoeld voor de werknemer om in te zetten in de zoektocht naar nieuw werk. Mocht u uw tijdelijke werknemer die twee jaar of langer in dienst is geweest niet verlengen, dan krijgt u te maken met de transitievergoeding. Iedere werknemer die minimaal twee jaar in dienst is geweest heeft namelijk per 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding als hij wordt ontslagen. Klik hier voor meer informatie over de transitievergoeding.  
 
 
Meer informatie over de wijzigingen met betrekking tot de Wet Werk en Zekerheid vindt u hier

Is deze informatie waardevol voor u? - Deze functie is 'anoniem' en enkel gericht naar de dossier beheerder!